Anggota KADIN Batam

No.

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Nama Perusahaan

PT BATAM MAKMUR WAHANA

PT BATAM MANDIRI

PT BATAM MARINE EQUIPMENT

PT BATAM MITRA SUKSES

PT BATAM MUJUR

PT BATAM MULTI

PT BATAM MULTI CORE

PT BATAM MULTIJAYA

PT BATAM NAGA PERKASA

PT BATAM PRAKARSA SARANA

PT BATAM PROMO INDONESIA

PT BATAM RISKI MANDIRI

PT BATAM SAMUDRA

PT BATAM SUKSES

PT BATAM SUPPLY DAN DISTRIBUSI

PT BATAM SURYA JAYA

PT BATAM TERPADU

PT BATAM USAHA PERDANA

PT BATAM WOODEN FURNITURE

PT BATAMA INDAH GEMILANG

PT BATAMA NUSA PERMAI

PT BATAMINDO ANUGERAH SEMESTA

PT BATAMINDO BATAM PERTIWI

PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA

PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA

PT BATAMINDO INVESTMENT CORPORATION

PT BATAMINDO SURYA LESTARI

PT BATAMINDOCAHAYA SEJAHTERABINA

PT BATAMINDO CAHAYA LESTARI

PT BATANG GADIS JAYA

Alamat

OODS Group